ul. Dzika 2
65-170 Zielona Góra
tel./fax. (68) 324-15-86
tel.kom. 603-770-558
e-mail: biuro@noclegownia.zgora.pl
 
   


     informacje publiczne o noclegowni dla bezdomnych osób


2. ZASADY FUNKCJONOWANIA NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH OSÓB IM. OJCA STEFANA MODESTA GLORIEUX W ZIELONEJ GÓRZE


a) tryb dzialania


- Statut Noclegowni dla Bezdomnych Osób im Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze - Uchwala Nr XX/225/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 1999 r.


- Regulamin Organizacyjny – Zarządzenie nr 5/99 Kierownika Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze z dnia 01 listopada 1999 r.


b) tryb dzialania osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie


Wykonywania zadan publicznych i ich dzialanie w ramach gospodarki budzetowej i pozabudzetowej - nie dotyczy


c) sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych


- przedkladanie wniosków do uregulowania zakresu prowadzonych spraw w formie prawa miejscowego.


d) sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw


- Sprawy należące do kompetencji Noclegowni przyjmowane są codziennie od poniedzialku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.


- Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Noclegowni.


- Bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi mozliwy jest codziennie od poniedzialku do piątku w godzinach 700 - 1500.

- Osoby korzystające z noclegów są przyjmowane we wszystkie dni tygodnia w godzinach 1600 – 1000 od 1 listopada do 31 marca, oraz 1800 – 800 w pozostalych miesiącach.


e) prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostepniania danych w nich zawartych.

- Noclegownia archiwizuje dokumentacje na terenie swojej siedziby.

- Noclegownia prowadzi n/w rejestry i ewidencje:

decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Zielonej Górze kierujących poszczególnych klientów,
wywiadów środowiskowych klientów korzystających z noclegów,
wywiadów środowiskowych klientów, którzy korzystali z noclegów w przeszlości,
danych osobowych klientów korzystających z noclegów,
danych osobowych klientów, którzy korzystali z noclegów w przeszlości,
indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
umów dotyczących indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
środków czystości,
artykulów spozywczych,
wydawanych ubran,
osób przyjmowanych na nocleg, których ostatnim miejscem stalego zameldowania byla Zielona Góra,
osób przyjmowanych na nocleg, których ostatnim miejscem stalego zameldowania byla gmina inna, niz gmina o statusie miejskim Zielona Góra,
klientów niepelnosprawnych,
klientów zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy,
skarg i wniosków,
uchwal organów samorządu gminnego,
przepisów prawnych dotyczących pracy, plac, spraw osobowych,
miesieczna lista obecności w pracy,
miesieczna karta ewidencji czasu pracy,
roczna karta ewidencji czasu pracy,
wyjśc w godzinach pracy,
delegacji sluzbowych,
planowanych urlopów,
wykorzystania urlopu wypoczynkowego na dany dzien,
akt osobowych pracowników aktywnych,
akt osobowych pracowników nieaktywnych,
oświadczen pracowników,
upowaznien pracowników,
pelnomocnictw,
o przesylaniu wynagrodzen na bankowe konto osobiste,
wazności terminów badan lekarskich okresowych,
wazności terminów badan lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych,
pracowników aktywnych stalych,
dodatków za wieloletnią prace,
nagród jubileuszowych,
dyspozycji realizacji ZF¦S,
wypadków przy pracy,
wypadków w drodze do pracy i z pracy,
chorób zawodowych
przepisów prawnych ksiegowych,
zdarzen ksiegowych,
planu budzetu i jego zmian,
obrotów i sald ksiegi glównej,
obrotów i sald ksiegi pomocniczej,
sprawozdan budzetowych,
sprawozdan GUS,
wyplaconych zasilków rodzinnych,
druków ścislego zarachowania,
list plac,
miesieczna wynagrodzen,
dokumentów przekazywanych do ZUS,
dokumentów przekazywanych do Urzedu Skarbowego,
pracowników aktywnych zatrudnionych na mocy umowy z Powiatowym Urzedem Pracy,
wyciągów bankowych,
potwierdzenie dyspozycji przelewu,
raportów kasowych,
zapytania o cene,
umów zawartych z firmami,
umów zlecen
przetargów,
umów o dzielo,
faktur zakupu,
not ksiegowych,
dokumentów prostych,
środków trwalych,
listów wychodzących,
pocztowa książka nadawcza,
wniosków o refundacje wynagrodzen i pochodnych pracowników aktywnych zatrudnionych na mocy umowy z Powiatowym Urzedem Pracy,
pism przychodzących i wychodzących,
zdarzen codziennych,
decyzji kierownika Noclegowni,
zarządzen kierownika Noclegowni,
akt materialów archiwizowanych zawierający odpowiednie symbole i hasla klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne.

- Dane są udostepniane na zasadach określonych w ustawie o pomocy spolecznej,
ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o dostepie do informacji
publicznej.

 

patroni medialni

 

 

fundatorzy strony

 

sprawy techniczne: mlechowicz@zielgora.pl